بوم و بر 

:: شماره 76 : گرد درگاه او کنی لک و پک

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000869-no76.php

ای لک، ار ناز خواهی و نعمت   گرد درگاه او کنی لک و پک
یخچه بارید و پای من بفسرد   ورغ بر بند یخچه را ز فلک