بوم و بر 

:: شماره 77 : چنان که جاه من افزون بد از امیر و ملوک

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000870-no77.php

بسا که مست در این خانه بودم وشادان   چنان که جاه من افزون بد از امیر و ملوک
کنون همانم و خانه همان و شهر همان   مرا نگویی کز چه شده‌ست شادی سوک؟