بوم و بر 

:: شماره 81 : بزرگوار دو نام از گزاف خواندن عام

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000874-no81.php

دریغم آید خواندن گزاف وار دو نام   بزرگوار دو نام از گزاف خواندن عام
یکی که خوبان را یکسره نکو خوانند   دگر که: عاشق گویند عاشقان را نام
دریغم آید چون مر تو را نکو خوانند   دریغم آید چون بر رهیت عاشق نام
مرا دلیست که از غمگنی چو دور شود   به غمگنان شود و غم فراز گیرد وام