بوم و بر 

:: شماره 82 : کزو نیست بهر من جز سوتام

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000875-no82.php

دریغ آن که گرد کرد با رنج   کزو نیست بهر من جز سوتام
هلا! رودکی از کس اندر متاب   بکن هر چه کردنیست بامدام
که فرغول برندارد آن روز   که بر تخته ترا سیاه شود فام