بوم و بر 

:: شماره 90 : زین بی نمک ابا منه انگشت در دهان

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000883-no90.php

هان! صائم نواله‌ی این سفله میزبان   زین بی نمک ابا منه انگشت در دهان
لب تر مکن به آب، که طلقست در قدح   دست از کباب دار، که زهرست توامان
با کام خشک و با جگر تفته درگذر   ایدون که در سراسر این سبز گلستان
کافور همچو گل چکد از دوش شاخسار   زیبق چو آب بر جهد از ناف آبدان