بوم و بر 

:: شماره 93 : چون ستاره بر زمین از آسمان

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000885-no93.php

یخچه می‌بارید از ابر سیاه   چون ستاره بر زمین از آسمان
چون بگردد پای او از پای دار   آشکوخیده بماند همچنان