بوم و بر 

:: شماره 94 : از من دل و سگالش، از تو تن و روان

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000886-no94.php

ای مج، کنون تو شعر من از بر کن و بخوان   از من دل و سگالش، از تو تن و روان
کوری کنیم و باده خوریم و بویم شاد   بوسه دهیم بر دو لبان پریوشان