بوم و بر 

:: شماره 97 : خواهی کز مرگ بیابی امان

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000887-no97.php

خواهی تا مرگ نیابد تو را   خواهی کز مرگ بیابی امان
زیر زمین خیز و نهفتی بجوی   پس به فلک برشو بی نردبان