بوم و بر 

:: شماره 96 : چه چیزست آن پلالک تیغ بران

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000888-no96.php

چه چیزست آن رونده تیرک خرد؟   چه چیزست آن پلالک تیغ بران؟
یکی اندر دهان حق زبانست   یکی اندر دهان مرگ دندان