بوم و بر 

:: شماره 95 : گرد سرین خواهی و بارک میان

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000889-no95.php

خلخیان خواهی و جماش چشم   گرد سرین خواهی و بارک میان
کشکین نانت نکند آرزوی   نان سمن خواهی گرد و کلان