بوم و بر 

:: شماره 98 : آهویی نام نهاده یکران

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000890-no98.php

ضیغمی نسل پذیرفته ز دیو   آهویی نام نهاده یکران
آفتابی، که ز چابک قدمی   بر سر ذره نماید جولان