بوم و بر 

:: شماره100 : گنگ فصیح است، چشم نی و جهان بین

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000891-no100.php

لنگ دونده‌ست، گوش نی و سخنیاب   گنگ فصیح است، چشم نی و جهان بین
تیزی شمشیر دارد و روش مار   کالبد عاشقان و گونه‌ی غمگین