بوم و بر 

:: شماره 92 : تو برو خوار خوابنیده، ستان

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000893-no92.php

یاد کن: زیرت اندرون تن شوی   تو برو خوار خوابنیده، ستان
جعد مویانت جعد کنده همی   ببریده برون تو پستان
پیر فرتوت گشته بودم سخت   دولت او مرا بکرد جوان