بوم و بر 

:: شماره101 : گل غنوده برانگیخته سر از بالین

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000894-no101.php

ترنج بیدار اندر شده به خواب گران   گل غنوده برانگیخته سر از بالین
هرآن که خاتم مدح تو کرد در انگشت   سر از دریچه زرین برون کند چو نگین