بوم و بر 

:: شماره102 : با هر که نیست عاشق کم گوی و کم نشین

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000895-no102.php

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین   با هر که نیست عاشق کم گوی و کم نشین
باشد که در وصال تو بینند روی دوست   تو نیز در میانه‌ی ایشان نه ای، ببین