بوم و بر 

:: شماره103 : هیچ نادان را داننده نگوید: زه

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000896-no103.php

زه! دانا را گویند، که داند گفت   هیچ نادان را داننده نگوید: زه
سخن شیرین از زفت نیارد بر   بز ببج بج بر، هرگز نشود فربه