بوم و بر 

:: شماره106 : ساق چون سوهان و دندان بر مثال استره

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000899-no106.php

پشت کوژ و سر تویل و روی بر کردار نیل   ساق چون سوهان و دندان بر مثال استره
بر کنار جوی بینم رسته‌ی بادام و سرو   راست پندارم قطار اشتران آبره