بوم و بر 

:: شماره107 : بنگریزد کس از گرم آفروشه

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000900-no107.php

رفیقا، چند گویی: کو نشاطت؟   بنگریزد کس از گرم آفروشه
مرا امروز توبه سود دارد   چنان چون دردمندان را شنوشه