بوم و بر 

:: شماره108 : چنان مادر ابر سوک عروس سیزده ساله

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000901-no108.php

زمانی برق پر خنده، زمانی رعد پر ناله   چنان مادر ابر سوک عروس سیزده ساله
و گشته زین پرند سبز شاخ بید بنساله   چنان چون اشک مهجوران نشسته ژاله بر لاله