بوم و بر 

:: شماره111 : چون ملحم زیر شعر عنابی

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000904-no111.php

آن چیست بر آن طبق همی تابد؟   چون ملحم زیر شعر عنابی
ساقش به مثل چو ساعد حورا   پایش به مثل چو پای مرغابی