بوم و بر 

:: شماره112 : باز بر چنگل عقابی

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000905-no112.php

ای دل، سزایش بری   باز بر چنگل عقابی
بی تو مرا زنده نبیند   من ذره ام، تو آفتابی