بوم و بر 

:: شماره114 : گوییا آن چنان شکستستی

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000907-no114.php

جعد همچون نورد آب بباد   گوییا آن چنان شکستستی
میانکش نازکک چو شانه‌ی مو   گویی از یک دگر گسستستی