بوم و بر 

:: شماره115 : نی بدان چشم کاندر او نگری

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000908-no115.php

این جهان را نگر به چشم خرد   نی بدان چشم کاندر او نگری
همچو دریاست وز نکوکاری   کشتیی ساز، تا بدان گذری