بوم و بر 

:: شماره116 : چون یکی خشم آورد کیفر بری

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000909-no116.php

مار را، هر چند بهتر پروری   چون یکی خشم آورد کیفر بری
سفله طبع مار دارد، بی خلاف   جهد کن تا روی سفله ننگری