بوم و بر 

:: شماره118 : نبیذ داری، چرا نیاری؟

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000911-no118.php

گل بهاری، بت تتاری   نبیذ داری، چرا نیاری؟
نبیذ روشن، چو ابر بهمن   به نزد گلشن چرا نباری؟