بوم و بر 

:: شماره119 : کت خالق آفرید پی کاری؟

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000912-no119.php

ای غافل از شمار! چه پنداری؟   کت خالق آفرید پی کاری؟
عمری که مر توراست سرمایه   وید است و کارهات به این زاری