بوم و بر 

:: شماره120 : کت خالق آفرید پی کاری؟

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000913-no120.php

تا خوی ابر گل رخ تو کرده شبنمی   شبنم شده‌ست سوخته چون اشک ماتمی
... این مصرع ساقط شده ...   کاندر جهان به کس مگرو جز به فاطمی
کی مار ترسگین شود و گربه مهربان؟   گر موش ماژ و موژ کند گاه در همی
صدر جهان! جهان همه تاریک‌شب شده‌ست   از بهر ما سپیده‌ی صادق همی دمی