بوم و بر 

:: شماره122 : تو نه خدایی، به هیچ خلق نمانی

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000915-no122.php

آن که نماند به هیچ خلق خدای است   تو نه خدایی، به هیچ خلق نمانی
روز شدن را نشان دهند به خورشید   باز مر او را به تو دهند نشانی
هر چه بر الفاظ خلق مدحت رفته‌ست   یا برود، تا به روز حشر تو آنی