بوم و بر 

:: شماره123 : چه آب جویم از جوی خشک یونانی؟

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000916-no123.php

مرا ز منصب تحقیق انبیاست نصیب   چه آب جویم از جوی خشک یونانی؟
برای پرورش جسم جان چه رنجه کنم؟   که: حیف باشد روح القدس به سگبانی
به حسن صوت چو بلبل مقید نظمم   به جرم حسن چو یوسف اسیر زندانی
بسی نشستم من با اکابر و اعیان   بیازمودمشان آشکار و پنهانی
خواستم ز تمنی مگر که دستوری   نیافتم ز عطاها مگر پشیمانی