بوم و بر 

:: شماره124 : که دل شاد دارد بهر دوستگانی

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000917-no124.php

کسی را چو من دوستگان می چه باید؟   که دل شاد دارد بهر دوستگانی
نه جز عیب چیزیست کان تو نداری   نه جز غیب چیزیست کان تو ندانی