بوم و بر 

:: شماره125 : باشد فرزند و خردمند نی

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000918-no125.php

آی دریغا! که خردمند را   باشد فرزند و خردمند نی
ور چه ادب دارد و دانش پدر   حاصل میراث به فرزند نی