بوم و بر 

:: شماره128 : آرام و طرب رامده از طبع جدایی

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000921-no128.php

دل تنگ مدار، ای ملک، از کار خدایی   آرام و طرب رامده از طبع جدایی
صد بار فتادست چنین هر ملکی را   آخر برسیدند به هر کام روایی
آن کس که ترا دید و ترا بیند در جنگ   داند که: تو با شیر به شمشیر درآیی
این کار سمایی بد، نه قوت انسان   کس را نبود قوت به کار سمایی
آنان که گرفتار شدند از سپه تو   از بند به شمشیر تو یابند رهایی