بوم و بر 

:: شماره129 : گلشن عشق را بهار تویی

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000922-no129.php

چمن عقل را خزانی اگر   گلشن عشق را بهار تویی
عشق را گر پیمبری، لیکن   حسن را آفریدگار تویی