بوم و بر 

:: شماره 30 : در مدح نصر بن احمد سامانی

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000931-no30.php

حاتم طایی تویی اندر سخا   رستم دستان تویی اندر نبرد
نی، که حاتم نیست با جود تو راد   نی، که رستم نیست در جنگ تو مرد