بوم و بر 

:: شماره 35 : جشن مهرگان

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000933-no35.php

ملکا، جشن مهرگان آمد   جشن شاهان و خسروان آمد
خز به جای ملحم و خرگاه   بدل باغ و بوستان آمد
مورد به جای سوسن آمد باز   می به جای ارغوان آمد
تو جوانمرد و دولت تو جوان   می به بخت تو نوجوان آمد