بوم و بر 

:: شماره 62 : در مذمت اسب خود

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000935-no62.php

بود اعور و کوسج و لنگ و پس من   نشته برو چون کلاغی بر اعور