بوم و بر 

:: شماره 71 : در مدح نصر بن احمد سامانی

نویسنده: رودکی
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/re/roudaki/divaane-ash-ar/bab-e-avval/000936-no71.php

همی برآیم با آن که برنیاید خلق   و برنیایم با روزگار خورده کریز
چو فضل میرابوالفضل بر همه ملکان   چو فضل گوهر و یاقوت بر نبهره پشیز