بوم و بر 

:: اتاوا ریما - Ottava Rima

نویسنده: سیما داد
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/literature-encyclopedia/alef/001413-ottava-rima.php

در شعر انگلیسی ، پاره شعری (نک.پاره شعری) است که از هشت سطر با وزن (نک.وزن) آیمبیک پنج پایه (نک.پایه) تشکیل شده باشد و طرح های قافیه (نک.طرح قافیه) آن به صورت ab ab ab cc   است برای نمونه :

 

I want a hero : an uncommon want ,
When every year and month sends froth a new one
Till, after cloying the gazettes with cant ,
The age discover he is not the true one ;
Of such az these I should not care to vaunt ,
I'll therefore take our ancient friend Don Juan
We all have seen him, in the pantomime ,
Sent to devil , somewhat are his time .
(Lord Byron)

در شعر معاصر انگلیسی ، اشعار سوی بیزانس برانیم و و در بین بچه های مدرسه سروده  و. بی.ییتز در این قالب (نک.قالب) سروده شده اند .