بوم و بر 

:: اثبات یا نفی - litotes

نویسنده:
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/literature-encyclopedia/alef/001414----litotes.php

اثباتی است که از راه نفی ضد آن حاصل می شود . مثلا وقتی کسی می گوید : « فلان , آدم چندان خوبی نیست .» در واقع می خواهد بگوید : « فلان، آدم بدی است .» یا وقتی کسی می گوید : «بد نگذشت» یعنی  «خوش گذشت.»

جان میلتون ، شاعر انگلیسی در ابتدای منظومه بهشت گمشده از این صناعت بیای استفاده فراوان کرده است . برای نمونه , وقتی از الهه حامی شعر , طلب کمک می کند (نک.استمداد) ، از او می خواهد که به وی توانایی آن را بدهد که شعرش با پرواز در حد میانه و متوسط برابری نکند ، و بدین وسیله می خواهد بگوید که شعرش در حد اعلا باشد .

"That will no middle flight intends to soar"