بوم و بر 

:: موج

نویسنده: فروغ فرخزاد
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/fe/forough-farrokhzad/divar/001459-moj.php

تو در چشم من همچو موجی 
خروشنده و سرکش و نا شکیبا 
که هر لحظه ات می کشاند بسویی
نسیم هزار آرزوی فریبا 

تو موجی 
تو موجی و دریای حسرت مکانت 
پریشان رنگین افق های فردا 
نگاه آلوده دیدگانت 

تو دائم بخود در ستیزی 
تو هرگز نداری سکونی 
تو دائم ز خود می گریزی 
تو آن ابر آشفته نیلگونی

چه می شد خدایا ،
چه می شد اگر ساحلی دور بودم ؟
شبی با دو بازوی بگشوده خود
ترا می ربودم ، ترا می ربودم