بوم و بر 

:: احیاء سلطنت

نویسنده: سیما داد
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/literature-encyclopedia/alef/001473-ehyaye-saltanat.php

(نک.نمایش قهرمانی)