بوم و بر 

:: غزل شماره 9: رونق عهد شباب است دگر بستان را

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001659-no9.php

رونق عهد شباب است دگر بستان را   می‌رسد مژده گل بلبل خوش الحان را
ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی   خدمت ما برسان سرو و گل و ريحان را
گر چنين جلوه کند مغبچه باده فروش   خاکروب در ميخانه کنم مژگان را
ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان   مضطرب حال مگردان من سرگردان را
ترسم اين قوم که بر دردکشان می‌خندند   در سر کار خرابات کنند ايمان را
يار مردان خدا باش که در کشتی نوح   هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را
برو از خانه گردون به در و نان مطلب   کان سيه کاسه در آخر بکشد مهمان را
هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است   گو چه حاجت که به افلاک کشی ايوان را
ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد   وقت آن است که بدرود کنی زندان را
حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی   دام تزوير مکن چون دگران قرآن را