بوم و بر 

:: غزل شماره 10: دوش از مسجد سوی ميخانه آمد پير ما

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001660-no10.php

دوش از مسجد سوی ميخانه آمد پير ما   چيست ياران طريقت بعد از اين تدبير ما
ما مريدان روی سوی قبله چون آريم چون   روی سوی خانه خمار دارد پير ما
در خرابات طريقت ما به هم منزل شويم   کاين چنين رفته‌ست در عهد ازل تقدير ما
عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است   عاقلان ديوانه گردند از پی زنجير ما
روی خوبت آيتی از لطف بر ما کشف کرد   زان زمان جز لطف و خوبی نيست در تفسير ما
با دل سنگينت آيا هيچ درگيرد شبی   آه آتشناک و سوز سينه شبگير ما
تير آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش   رحم کن بر جان خود پرهيز کن از تير ما