بوم و بر 

:: غزل شماره 11: ساقی به نور باده برافروز جام ما

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001661-no11.php

ساقی به نور باده برافروز جام ما   مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پياله عکس رخ يار ديده‌ايم   ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما
هرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق   ثبت است بر جريده عالم دوام ما
چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان   کايد به جلوه سرو صنوبرخرام ما
ای باد اگر به گلشن احباب بگذری   زنهار عرضه ده بر جانان پيام ما
گو نام ما ز ياد به عمدا چه می‌بری   خود آيد آن که ياد نياری ز نام ما
مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است   زان رو سپرده‌اند به مستی زمام ما
ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست   نان حلال شيخ ز آب حرام ما
حافظ ز ديده دانه اشکی همی‌فشان   باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما
دريای اخضر فلک و کشتی هلال   هستند غرق نعمت حاجی قوام ما