بوم و بر 

:: غزل شماره 18: ساقيا آمدن عيد مبارک بادت

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001668-no20.php

ساقيا آمدن عيد مبارک بادت   وان مواعيد که کردی مرواد از يادت
در شگفتم که در اين مدت ايام فراق   برگرفتی ز حريفان دل و دل می‌دادت
برسان بندگی دختر رز گو به درآی   که دم و همت ما کرد ز بند آزادت
شادی مجلسيان در قدم و مقدم توست   جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت
شکر ايزد که ز تاراج خزان رخنه نيافت   بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت
چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد   طالع نامور و دولت مادرزادت
حافظ از دست مده دولت اين کشتی نوح   ور نه طوفان حوادث ببرد بنيادت