بوم و بر 

:: چهارده

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1384/001673-chardah.php

ماه کامل می شود
در چهاردهمین انتظار
و بلوغِ من
قد می کشد از
پشتِ اندوهِ نبودنت
تو که نیستی
ثانیه ها خوابند و
فکر می کنم
این چهارده سال بود
یا چهارده قرن؟