بوم و بر 

:: یأس

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1384/001674-post.php

باران هم که ببارد
جوانه نمی زنم
وقتی همه ی موج ها مرده اند
دریا شدن چه معنا دارد؟