بوم و بر 

:: آغاز

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1384/001675-aghaz.php

به انتها می رسی
تنها با یک بوسه
و خاطرات پشت پنجره را
که باد برد
تولدی دوباره خواهم یافت