بوم و بر 

:: تدفین

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1384/001676-tadfin.php

زمین رابکنید!
گودالی هر چند،
عمیق تر
جنگ جهانی عقل و عشق
و بازندگان
قلب های کوچک شکسته
که باید دفن شوند