بوم و بر 

:: امید

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1384/001677-omid.php

می گویند:
از دستش داده ای
برای همین مأیوسی
اما من تو را
در یک گلدان سفالی کاشته ام
جوانه می زنی و کم کم
امیدم بارور خواهد شد.